องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]234
42 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]238
43 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]233
44 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2564 ]231
45 ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 2 ธ.ค. 2563 ]230
46 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]212
47 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]219
48 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 20 ก.ค. 2563 ]220
49 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 ก.ค. 2563 ]213
50 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 20 ก.ค. 2563 ]272
51 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม [ 20 ก.ค. 2563 ]276
52 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 ก.ค. 2563 ]227
53 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]227
54 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการการแทน [ 8 เม.ย. 2563 ]224
55 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]223
56 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]220
57 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2563 ]227
58 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2563 ]214
59 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2563 ]217
60 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 28 ม.ค. 2563 ]223
 
|1|2หน้า 3|4