องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]128
22 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]262
23 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ก.พ. 2565 ]272
24 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 20 ม.ค. 2565 ]115
25 ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]566
26 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 7 ธ.ค. 2564 ]312
27 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. [ 7 ธ.ค. 2564 ]399
28 ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2564 ]279
29 ประกาศ หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]283
30 แบบประเมิน การเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]254
31 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู 2559 [ 7 ธ.ค. 2564 ]311
32 ประกาศ หลักเกณฑ์ การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) [ 7 ธ.ค. 2564 ]317
33 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี [ 7 ธ.ค. 2564 ]260
34 นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล [ 10 พ.ย. 2564 ]294
35 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]309
36 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]265
37 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]269
38 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]292
39 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]235
40 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]248
 
|1หน้า 2|3|4