องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับเรื่องราวร้องอเรียนร้องทุกข์ [ 17 มี.ค. 2566 ]16
2 การขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล [ 17 มี.ค. 2566 ]16
3 1.คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]194
4 2.คู่มือการแจ้งถมดิน [ 10 ม.ค. 2565 ]199
5 8.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]196
6 9.การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษี [ 10 ม.ค. 2565 ]196
7 10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 [ 10 ม.ค. 2565 ]194
8 11.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 10 ม.ค. 2565 ]199
9 12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ม.ค. 2565 ]196
10 13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 10 ม.ค. 2565 ]197
11 14.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ม.ค. 2565 ]198
12 15.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ม.ค. 2565 ]199
13 15.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2565 ]194
14 16.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 ม.ค. 2565 ]197
15 16.การรับเรื่องร้องเรียน [ 10 ม.ค. 2565 ]200
16 17.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ม.ค. 2565 ]204
17 18.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 10 ม.ค. 2565 ]195
18 19.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]197
19 20.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]194
20 3.การขอบำเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ม.ค. 2565 ]196
 
หน้า 1|2|3|4