องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]10
2 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]9
3 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]9
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2564 ]6
5 ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 2 ธ.ค. 2563 ]6
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]45
7 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]43
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 20 ก.ค. 2563 ]93
9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 ก.ค. 2563 ]87
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 20 ก.ค. 2563 ]86
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม [ 20 ก.ค. 2563 ]86
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 ก.ค. 2563 ]84
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]86
14 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการการแทน [ 8 เม.ย. 2563 ]3
15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]107
16 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]102
17 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2563 ]103
18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2563 ]0
19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 ม.ค. 2563 ]0
20 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง [ 28 ม.ค. 2563 ]0
 
หน้า 1|2