องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]19
2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 - 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]20
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 – ครั้งที่ 2/2565) [ 20 ก.ย. 2564 ]19
4 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]33
5 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]34
6 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 มิ.ย. 2564 ]33
7 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2564 ]29
8 ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 2 ธ.ค. 2563 ]27
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]68
10 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]71
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 20 ก.ค. 2563 ]119
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 20 ก.ค. 2563 ]111
13 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 20 ก.ค. 2563 ]111
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม [ 20 ก.ค. 2563 ]116
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 20 ก.ค. 2563 ]111
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]112
17 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการการแทน [ 8 เม.ย. 2563 ]28
18 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 23 มี.ค. 2563 ]130
19 ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]124
20 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 2 มี.ค. 2563 ]122
 
หน้า 1|2