องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุประเบียบการลา ของ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล [ 18 เม.ย. 2566 ]12
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]29
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]71
4 ลำดับชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 3 ม.ค. 2566 ]22
5 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]44
6 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]63
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ(รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]83
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]64
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566-2/2566) [ 19 ก.ย. 2565 ]58
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.พ. 2565 ]205
11 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 11 ก.พ. 2565 ]203
12 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 20 ม.ค. 2565 ]60
13 ประกาศ ก.อบต.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2564 ]286
14 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 7 ธ.ค. 2564 ]240
15 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อบต. [ 7 ธ.ค. 2564 ]318
16 ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล [ 7 ธ.ค. 2564 ]221
17 ประกาศ หลักเกณฑ์ การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]223
18 แบบประเมิน การเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป และวิชาการ [ 7 ธ.ค. 2564 ]200
19 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครู 2559 [ 7 ธ.ค. 2564 ]251
20 ประกาศ หลักเกณฑ์ การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินโบนัส) [ 7 ธ.ค. 2564 ]246
 
หน้า 1|2|3