องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการสอบข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 23 มี.ค. 2566 ]15
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 23 มี.ค. 2566 ]12
3 คู่มือ-การเบิกค่าเช่าบ้าน [ 17 มี.ค. 2566 ]37
4 คู่มือค่าเล่าเรียนบุตร [ 17 มี.ค. 2566 ]35
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 มี.ค. 2566 ]63
6 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ม.ค. 2565 ]194
7 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 26 ม.ค. 2565 ]214
8 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ธ.ค. 2564 ]202
9 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 15 ธ.ค. 2564 ]203
10 คู่มือปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป [ 18 พ.ย. 2564 ]201
11 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]193
12 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 ม.ค. 2563 ]224
13 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 6 ม.ค. 2563 ]193
14 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 6 ม.ค. 2563 ]196
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ม.ค. 2563 ]237