องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 4 ก.ค. 2566 ]32
2 คู่มือการสอบข้อเท็จจริง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 23 มี.ค. 2566 ]55
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 23 มี.ค. 2566 ]49
4 คู่มือ-การเบิกค่าเช่าบ้าน [ 17 มี.ค. 2566 ]69
5 คู่มือค่าเล่าเรียนบุตร [ 17 มี.ค. 2566 ]69
6 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 มี.ค. 2566 ]95
7 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ม.ค. 2565 ]227
8 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 26 ม.ค. 2565 ]251
9 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ธ.ค. 2564 ]238
10 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 15 ธ.ค. 2564 ]238
11 คู่มือปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป [ 18 พ.ย. 2564 ]238
12 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]227
13 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 6 ม.ค. 2563 ]270
14 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 6 ม.ค. 2563 ]229
15 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าสำหรับดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 6 ม.ค. 2563 ]233
16 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ม.ค. 2563 ]273