องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]77
22 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 28 ต.ค. 2563 ]75
23 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integirty and Trans[arency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]49
24 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ITA) [ 15 ต.ค. 2563 ]37
25 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]63
26 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]61
27 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2563 ]155
28 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 มิ.ย. 2563 ]148
29 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2563 ]143
30 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดการจัดจ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]146
31 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 25 มิ.ย. 2563 ]143
32 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2563 ]148
33 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]145
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 12 เดือน [ 20 ม.ค. 2563 ]144
35 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]144
36 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]146
37 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติ [ 13 ม.ค. 2563 ]150
38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 12 พ.ย. 2562 ]166
39 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ส.ค. 2562 ]156
40 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 23 ก.ค. 2562 ]159
 
|1หน้า 2|3