องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]23
2 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]22
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 12 เดือน [ 10 มี.ค. 2564 ]37
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]33
5 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 9 มี.ค. 2564 ]30
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 มี.ค. 2564 ]32
7 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 9 มี.ค. 2564 ]31
8 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 9 มี.ค. 2564 ]31
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 9 มี.ค. 2564 ]32
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2564 ]34
11 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]31
12 ประกาศ เรื่อง นโยบายความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2564 ]34
13 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]33
14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]33
15 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]33
16 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]30
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 28 ต.ค. 2563 ]33
18 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integirty and Trans[arency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]1
19 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]21
20 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3