องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]21
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]22
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 19 เม.ย. 2564 ]54
4 รายงานเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]51
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 12 เดือน [ 10 มี.ค. 2564 ]67
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 มี.ค. 2564 ]57
7 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 9 มี.ค. 2564 ]56
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 มี.ค. 2564 ]61
9 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 9 มี.ค. 2564 ]56
10 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 9 มี.ค. 2564 ]56
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 9 มี.ค. 2564 ]58
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 9 มี.ค. 2564 ]59
13 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]58
14 ประกาศ เรื่อง นโยบายความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2564 ]60
15 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]57
16 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]61
17 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]60
18 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]57
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 28 ต.ค. 2563 ]59
20 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integirty and Trans[arency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]26
 
หน้า 1|2|3