องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 25 มิ.ย. 2563 ]73
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 มิ.ย. 2563 ]55
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2563 ]54
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดการจัดจ้าง [ 25 มิ.ย. 2563 ]57
5 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 25 มิ.ย. 2563 ]56
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 6 เดือน [ 10 มิ.ย. 2563 ]58
7 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]56
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า รอบ 12 เดือน [ 20 ม.ค. 2563 ]56
9 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]59
10 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]57
11 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือปฏิบัติ [ 13 ม.ค. 2563 ]64
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 12 พ.ย. 2562 ]83
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ส.ค. 2562 ]74
14 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 23 ก.ค. 2562 ]75
15 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 10 ก.ค. 2562 ]76
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 5 ก.ค. 2562 ]77
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 4 ก.ค. 2562 ]77
18 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 2 ก.ค. 2562 ]77
19 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]77
20 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]89
 
หน้า 1|2