องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


“No Git Policy” “’งดให้ งดรับ”


นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าทุกคน ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Git Policy” “’งดให้ งดรับ” ของขวัญรวมถึง ประโยชน์อื่นใด ในขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมโปร่งใส ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 จึงประกาศถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการ ปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็น วัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24