องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้บริหาร(ปลดล็อก)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์
จะรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ  2564 - 2566 ดังนี้

                   ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

  1. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)                จำนวน 1 อัตรา
  2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                        จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)    

  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                                   จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)             

  1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   

  1. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)   

                   จึงประกาศให้พนักงานส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งประเภทระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้บริหาร(ปลดล็อก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า