องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว

-เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.เมืองเก่า บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาชน เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 8/2565    เอกสารประกอบ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า