องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ


หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/5597 ลว. 18 มิ.ย. 53 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/5597 ลว. 18 มิ.ย. 53 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/5597 ลว. 18 มิ.ย. 53 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า