องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การบริการ E-service

การบริการ e-service
ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่ายช่องทางออนไลน์
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

 

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
https://forms.gle/o4kjkxU6UDqjpe18

สแกน QR – CODE

 

 

 

แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
https://forms.gle/Tuc64VKRuqbfakFV6

สแกน QR – CODE

 

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

 

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
https://forms.gle/HSagb5VUpJi92qfv8

สแกน QR – CODE

 

 

 

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุน
น้ำอุปโภค – บริโภค

 

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
https://forms.gle/USUgfKwZmJzEcnRy6

สแกน QR – CODE
 

 

 

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ

 

 

 

แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)
https://forms.gle/6HUX4SmvBXX7C6Cv7

สแกน QR – CODE