องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

     
  น.ส.จารุวรรณ ทุยไธสง  
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน