องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

-ว่าง-

 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
   

-ว่าง-
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)
 
 
 
นายครรชิต สุงิ้วงาม
 -ว่าง-
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
 
 
น.ส.นภัสสร หงษ์สมดี
 นางสาวฐิตาภรณ์ ธรรมลึก
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมนตรี วังพรม นายทองคำ ชัยสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)นายสำลวย เนินทราย นายบุญมาก ลือชา
นายสมพงษ์ บุญโชติ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

นายสราวุฒิ ประสมนาค

นายโชคชัย ชื่นสีมา
นายสนชัย เทียมคำ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายโสฬส โยงรัมย์
นายสายบัว ปานรอด นายนาวิน ประเสริฐธรรม
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายสมศักดิ์ เมตตาคุณ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)