องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  นายสมพงษ์ ออทอลาน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด รรท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับต้น) 
 
   
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
 
   

 
น.ส.พีรยา ศาลางาม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 

   
 
 
น.ส.วิจิตรา  เดชสุภา
นางผกามาศ  ออทอลาน  น.ส.จันทร์จิรา สาป้อง
 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
 
พนักงานจ้าง
 

นางอังคณา  ลบศรี  นางสุกัญญา  บุญพิทักษ์  น.ส.อัญญาภรณ์ สาเจริญ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 
   
  นางปรียาภรณ์ โชชัญยะ นายนันทวัฒน์ สุระแสงประเสริฐ
 น.ส.สุธาทิพย์ กองขันท์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลเด็ก
 


     
  น.ส.ลลิตา สีดำ
 น.ส.หัทยาวดี ขาวขำ
น.ส.กนกพรรณ วงษ์ลักษมี
   ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 
 
ผู้ดูแลเด็ก 


 
     
น.ส.ธัญญลักษณ์ ลีพรมกัง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นายอุทิศ ซุยเจริญ
คนงาน