องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองช่าง

     
  นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
 
 

   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รรท.ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
 
 
  


 
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
 วิศวกรโยธา ปก.ชก.
 นายช่างโยธา ปง./ชง.
 นายช่างโยธา ปง./ชง.
     
  พนักงานจ้าง
 
     


 
นายสายธาร สีดำ
นายทวีศักดิ์ หนูแก้ว
 นายมงคล วงษ์โสภา
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

 
 
นายสุรศักดิ์ คำพี  นายสุนทร  โสทะจันทร์  -ว่าง-
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(รถขุดดิน)

นายสุพร บุตรตา
นายวงศธร จันทร์ดวง
นายอภิชาติ สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 
 


นายธีรพล แพนลา นายอนิรุทธิ์ อุ่นคำ นางวิลัย  ศรีทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุก 6 ล้อ)
คนงานเครื่องสูบน้ำ