องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
กองคลัง

   
  นางสาวไพรพณา เทิดธีรธรรม  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
  นางสาวอตินุช โพธิ์ศรี  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
 
 นางสิรินทร์ ศิลพร นางสาวธันทิวา ชุมแวงวาปี  -ว่าง-
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
     
นางสาวเพ็ญนภา เดชสุภา นางภัสราภรณ์ เดชสุภา 
 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
     
   
 
 นางสาวสุรัตดา บัวทอง ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ พนมเพลิง นางสาวศศินีย์ ทรัพย์โสม
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
นางสาวสุกัญญา สีดำ
นางสาวปัทมาวรรณ เทียมพัฒน์
 ว่าที่ ร.ต.หญิงพิมพิกา รักษา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

                            
 นายเอกรัตน์ ไชยธรรม
คนงาน

 นายชัดชัย ขุนประจวบ
พนักงานขับรถยนต์