องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองคลัง

   
  น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
   
  น.ส.อตินุช โพธิ์ศรี  
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
 
 
 นางสิรินทร์ ศิลพร  -ว่าง-  -ว่าง-
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง.
     
น.ส.เพ็ญนภา เดชสุภา นางภัสราภรณ์ เดชสุภา 
 
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
   พนักงานจ้าง  
     
     
 น.ส.สุรัตดา บัวทอง น.ส.พิมพิกา รักษา นางสาวศศินีย์ ทรัพย์โสม
 ผู้ช่วยเจ้านักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 
นายทวีศักดิ์ หนูแก้ว น.ส.ปัทมาวรรณ เทียมพัฒน์
 นายสราวุฒิ ประสมนาค
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงาน
     
     
  -ว่าง-  
  พนักงานขับรถยนต์