องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

สำนักปลัด

     
  จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นายสมพงษ์  ออทอลาน  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
   

นายวิทยา ชาฎา
นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
     
 นายประสิทธิ์ อินธิแสง
นางจิตรวดี อิงแฮม
นายวรวัฒน์  ช่วยไธสง
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นายชำนาญ  ทวีเดช -ว่าง- จ่าเอกวีระยุทธ  พาผล 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป(ปก./ชก.)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
   
 
นายลิขิต จันทะโสติ
น.ส.ปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
    พนักงานจ้าง          
     
 น.ส.ศุภักษร  ธรรมวงศ์  น.ส.สิรินันท์ กันมล นางปัทมา มั่นคง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

 
น.ส.ศิริณี หนูแก้ว นายพจณร์  วงค์โสภา
นาธนากร ทองโคตร
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(ทักษะ)

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
   
นายวิรัตน์ พูลพนัส
น.ส.ปรีชาติ วงกัลยา  นายวีระ แสงคลัง
ภารโรง
คนงาน  คนงาน
                    
นายชัยวัฒน์ ภาคำ
นายสุภรัตน์ จันทราสินธุ์
นายอำพล ซิ้มเจริญ
คนงาน พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
นายปริญญา รักษา นายธวัชชัย ซิ้มเจริญ  นายธนากร กุลจารุอำพน
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถดับเพลิง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ