องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

สภา อบต.


นายยรรยงค์ จันแวว
 ประธานสภา อบต.
 
นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส
จ.ส.อ.สุมิตร เงินโสม
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.

 
 
 -ว่าง-  นายสังเวียน  อนุกิจ  -ว่าง- นายนที  สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 
 
 นายชูเกียรติ  ดวงจรัส  นายดุสิต  เติมวิเศษ  นางไพวรรณ  อินทร์จำนงค์  -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
       
 นายทุเรียน  อนุกิจ นางสนธยา  ขวัญใจ
 นายแก้ว  พิมเสน -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
 นายยรรยงค์  จันแวว  นายสัญญา  นามบุญเรือง  นายสมศักดิ์  เคนกุล  นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 
   
 นายองอาจ  กุมสินพันธ์  นายศักดิ์ชาย  แคนดอก นางสาวเกศพิราวรรณ์  เย็นไทย
 นายอุรา  นามเสนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
     
 นายชัยวัฒน์  คะประสิทธิ์  นายบัวไข  แย้มสรวล  นายประกาศ  คุณยงค์  นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
 
 
 ร.ต.พรเทพ  จันทราสินธุ์ นายบุญนาค ภูริกวินเลิศ
 นายเอกลักษณ์  ดาคำ  นายคำปน  พรมมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15

 
 นายสมชาย  วงษ์ลักษมี  นายบุญส่ง  สารามา  นางดาวรรณ์  จำปาแสน  นายวรรณชัย  จำอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
     
 นางสิรินยา  กองจันดา  นายสมชาย  ลันวงษา นางสาวกัญญารัตน์  ศิลา
 นางสะวัง  กิจดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19
       
 นายสุรินทร์  แน่นอน  นายราคิด  วงษ์มิตร  นายชโลม  ทำเหล็ก  นางศิริลักษณ์  เฟื่องจรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 20
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 21
   
 นายวิเชียร  ปฏิสา นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 22