องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

คณะผู้บริหาร

 
นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
นายก อบต.เมืองเก่า


นายอำพร จวงสอน น.ส.มาลัย ดวงบุตร
 รองนายกนายก อบต.(คนที่ 1)  รองนายกนายก อบต.(คนที่ 2)
 
นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ
 เลขานุการนายก อบต.
 
 
นายไพฑูรย์  อ้อนคำภา

 นายละออง ภาคำ
 ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.

ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.
 
 
นายสมบัติ  อ่อนละมูล
นางบัวผัน  สาระพล  นายสุบิน  พันธ์ชำนาญ
ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.
ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต. ที่ปรึกษาฯ  นายก อบต.