องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด🔰


    🔸วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔹ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ที่ ๓๗๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ การจัดให้มีและควบคุมตลาดเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้มีการจัดคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดขั้นตอนในการให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นั้น

    🔸เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการตลาดเป็นไปตามประกาศ เรื่องการกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให้เช่าทรัพย์สิน ในครั้งนี้

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22