องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤍ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"🤍


    🔸วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  นำโดย คณะพระสงฆ์จากวัดในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเก่าทั้งหมด ๑๒ วัด นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา นายฉลองรัฐ ทองโบราณ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์บุรี ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าชั้น ๒

    🔹ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานโครงการตามแนวทาง ภายใต้บันทึกข้อตกลง ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ดังนี้
    🔰๑.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    🔰๒.พิจารณาเลือกวัด หรือ ศาสนสถานในพื้นที่ที่จับคู่ร่วมกันโดนไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯและน้อมนำแนวทางโครงการฯ มาปรับใช้สอดคล้องตามหลักของศาสนสถานโดยไม่ขัดต่อหลักการปฏิบัติ
    🔰๓.พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา"อย่างน้อย ๒ แห่ง"ร่วมกันขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายอื่นในพื้นที่รูปแบบ"๑ อปท. ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษาและภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ของเเต่ละตำบล
    🔰๔.จัดให้มีพิธีหรือการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัดศาสนสถาน สถานศึกษา และภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22