องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖🔰


    🔸วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔹เพื่อการดำเนินงานการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหัวข้อต่างๆดังนี้
    🌟บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับตำบลเมืองเก่า
    🌟ดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
    🌟ชี้เเจงการดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ผ่านมา 
    🌟การดำเนินการเบิกจ่ายให้กับ CG และ CM ในช่วงที่ผ่านมา
    🌟สรุปยอดการเบิกจ่าย/ยอดเงินช่วยเหลือ ในการดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22