องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลิอดออกและโรคทีมีแมลงเป็นพาหะ ประจำปี 2565


วันพุุธที่ 31 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยงานป้องกันและสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน่ เพื่อรนณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ 1. หมู่ 7 บ้านม่วง 2. หมู่ 16 บ้านโนนงิ้ว

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03