องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลิอดออกและโรคทีมีแมลงเป็นพาหะ ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานป้องกันและสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อรนณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 หมู่ บ้าน คือ 1. หมู่ 21 บ้านโนนพัฒนา

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03