องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"

    รายละเอียดข่าว

-องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ในสัปดาห์แรกของเดือน โดยเริ่มวันแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา  นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมกันเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสุดุจอมราชา และยังเป็นการพบปะพูดคุย ข้อราชการ อีกทั้งให้บุคลากรได้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์    เอกสารประกอบ

การสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรม "เข้าแถวเคารพธงชาติ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า