องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลว. 15 พ.ค. 50 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลว. 15 พ.ค. 50 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลว. 15 พ.ค. 50 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า