องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนเมืองสะอาด” /การประกาศแสดงเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส/คำแถลงนโยบายผู้บริหาร


-เวลา 08.30 น. -นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนเมืองสะอาด” ประเภทกิจกรรม เก็บขยะมูลฝอยบริเวณด้านข้าง-ร่องกลางถนนสายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย(สาย304)เพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แพร่หลายไปสู่การสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงมหาดไทยกำหนด​ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ณ ถนนกลางถนนสายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (สาย304) -เวลา 10.00 น. -นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างฯ ประกาศนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ในวันที่ 10 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการ อบต.เมืองเก่า ชั้น 2 -เวลา 11.00 น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้แถลงนโยบายผู้บริหาร ตามที่ได้มีการเลือกตั้งฯ ซึ่งตาม พรบ.สภาตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562 มาตรา 58/5 บัญญัติว่า ก่อนนายก อบต. จะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภา อบต. เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อให้นายกแถลงนโยบายสภา อบต. โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตัังนายก อบต. ตามวิสัยทัศน์ "เมืองเก่าน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล" เพื่อให้ตำบลเมืองเก่าน่าอยู่ มีความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองเก่า ชั้น 2
2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24