องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💠โครงการอบรมคุณธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗💠


    ✨วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการอบรมคุณธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้รับเกียรติจาก นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
    🤝🏻โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึก แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์    : 037-575260
สายด่วน     : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook   : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website     : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24