องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💠โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗💠


    🔸วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ กำนันตำบลเมืองเก่า ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยฯตำบลเมืองเก่า สมาชิกสภาตำบลเมืองเก่า ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมเข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ๒ ท่าน จากพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ๑.นายจักรินทร์ อินทรหอม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ๒.นางสาวฐิติมา นันโท นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มาให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔰การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้ในการบูรณาการแผนชุมชน/แผนพัฒนาตำบล/แผนพัฒนาท้องถิ่น และการส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชนของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์     : 037-575260
สายด่วน      : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook    : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website      : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24