องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🏆ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗🏆


    🌟วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการจัดประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จะจัดแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเก่าเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬา และออกกำลังกายจากนักกีฬาในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน 
    🔹เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประชุมเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมการจัดการแข่งขัน ตามโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารวิทยา ปลัด หัวหน้าสวนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมการประชุมปรึกษาหรือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้
    🔰การกำหนดวัน/ระยะเวลาในการแข่งขัน
    🔰ประเภทกีฬา และรูปแบบการแข่งขัน
    🔰ระเบียบการแข่งขัน
    🔰ชุดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์             : 037-575260
สายด่วน              : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook            : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                            กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website              : www.muangkao.go.th

2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-17
2024-04-17