องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📍ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗📍


   🔹วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นำโดย นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายทุเรียน อนุกิจ รองประธานสภาฯ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาตำบลเมืองเก่า และคณะผู้บริหาร อบต.เมืองเก่า นำโดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชั้น ๒
   ✨เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ และ ๓ ดังนี้
        ๑.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ......
        ๒.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ......
        ๓.ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ......
    🌟เรื่องที่เสนอใหม่
        ๑.ขอความเห็นชอบพิจารณาจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ 
                ๑.๑ ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่า ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
                ๑.๒ ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
                ๑.๓ ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                ๑.๔ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป
        กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขาย    หรือผู้รับจ้างใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้
        ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวด้วย

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์     : 037-575260
สายด่วน      : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook    : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                    กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website      : www.muangkao.go.th

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14