องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า💝


        🌟วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ นายวิทยา ชาฎา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายชำนาญ  ทวีเดช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด สมาชิกสภาฯ อสม.ตำบลเมืองเก่า และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า ร่วมกันลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ในส่วนของโครงการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลเมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14