องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗📌


    🔹วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำโดย นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายทุเรียน อนุกิจ รองประธานสภาฯ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาตำบลเมืองเก่า และคณะผู้บริหาร อบต.เมืองเก่า นำโดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายกฯ นายสุรศักดิ์ แหวนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นางสาวปัจน์หทัย บรรดาพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชั้น ๒
        🔰เพื่อหารือกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
        🔰รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี ๒๕๖๖
        🔰รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
        🔰ขอความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ 
        🔰ขอความเห็นชอบพิจารณา ร่างแผนท้องถิ่นฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ 
        🔰ขอความเห็นชอบพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14