องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒🔰


    🔹วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ฝ่ายนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด ประชุมเพื่อจัดพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารวิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์  ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🌟ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้อนุมัติให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-05
2024-04-01
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-15
2024-03-14