องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🚨รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด🚨


#ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า📣

    📌ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และถือเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ
    🤝🏻องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเก่า ช่วยกันรณรงค์ลดการเผากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัดเช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าวหรือซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้นด้วยความห่วงใยจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

☎️แจ้งเหตุ ติดต่อสอบถาม 037-575260 , 084-9522744 , 093-2122125
#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
#งานป้องกันอบตเมืองเก่า🚨🚒⛑️

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24