องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


👩🏻‍⚕️ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)👩🏻‍⚕️


   🔹วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (LTC) โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานอนุกรรมการ นางพรรณี วิริยรัตน์คุรุ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลเมืองเก่า เป็นอนุกรรมการ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัด อบต.เมืองเก่า เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นายครรชิต สุงิ้วงาม นักวิชาการสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🌟ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ LTC ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ LTC เพื่อประชุมหารือในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานสถานะการเงินการจัดการดูแลระยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้ง ๔ กลุ่ม จำนวน ๑๔๕ ราย เสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อนุมัติงบบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตาม Care Plan จำนวน ๑๔๕ ราย

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24