องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า🔰


    ✨วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานกิจการฯ สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยมี โดยมี นายชูเกียรติ ดวงจรัส ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ นายรังสรรณ ลันวงษา เลขานุการกรรมการแปรญัตติ นายสมพงษ์ สารเจริญกุล คณะกรรมการแปรญัตติ นายไพฑูรณ์ ขุนวิจิตร์ คณะกรรมการแปรญัตติ นายรังสรรค์ ขวัญใจ คณะกรรมการแปรญัตติ จ.ส.อ. สุมิตร เงินโสม เลขานุการสภาฯ และนายประสิทธิ์ อินธิแสง นิติกรปฏิบัติการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

     🌟โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ทั้ง ๓ ฉบับแล้ว และได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เพื่อพิจารณาเห็นควรให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติหรือยึดตามร่างเดิมให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ให้ความเห็นชอบต่อไป

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24