องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🧑🏻‍🎓ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส🧑🏻‍🎓


    🔸วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
    🔹ซึ่งมีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมดังนี้ นำโดย นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายวิชัย ปรางค์จันทร์ ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี นายชัยรัช นามพุทธา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี  และเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    ✨ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เมืองเก่า นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าได้จัดทำ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขึ้น โดยจัดทำ "ร่างประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗" 
    🌟เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียน และนักศึกษา ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยในตำบลเมืองเก่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นในโอกาสต่อไป

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06