องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖📌


   🔸วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมด้วย นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

   ⚡️โดยเจ้าหน้าที่จากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชี้เเจงอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ข้อห้าม ข้อกำหนดเขต ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูง ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    🔰ขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลเมืองเก่า กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์และพื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองปลาแขยง
    🔰ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้
    📍ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ...........
    📍ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .......
    📍ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ......
    🔰ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
    🔰ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ "ดอนเหล่าพักนา" ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ปจ ๑๖๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองเก่า เป็นที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
    🔰ขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกรณีขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ "ที่ตั้งอนามัยเก่าแห่งเดิม" ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ปจ ๑๖๓๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองเก่า เป็นที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ที่ตั้งศูนย์เด็กเล็กประจำตำบลเมืองเก่า
    🔰ขอความเห็นชอบพิจารณาจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24