องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🤝🏻ประชุมหารือแนวทางการจัดบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเปราะบาง🤝🏻


   🔸วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ขอประชุมหารือแนวทางการจัดบริการ  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ได้เข้าถึงกิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมป้องกันโรค พร้อมทั้งกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
    🔹โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรี ท้องถิ่นอำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลกบินทร์บุรี สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี รพ.สต.เมืองเก่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองเก่าประธานอสม.ตำบลเมืองเก่า และ อาสาสมัครบริบาล  ร่วมประชุมหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06