องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า🔰


    🔸วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเล็กชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🔹ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีคำสั่ง ที่ ๔๑๐/๒๕๖๖ คำสั่ง ที่ ๔๑๐/๒๕๖๖ คำสั่ง ที่ ๔๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังกล่าว จึงประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06