องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🌟"โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา"🌟


    🔸วันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการจัดทำ "โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา" เพื่อศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    🔹นำโดย  นางสาวมาลัย ดวงบุตร รองนายกฯ นางศิริกุล เปี่ยมประเสริฐ เลขานุการนายกฯ นางศิริลักษณ์ เฟื่องจรัส ประธานสภาฯ จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัด อบต.เมืองเก่า นายรุธ พันธ์ภูมิ ผอ.การกองการศึกษาฯ ผอ.ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สมาชิกสภาฯ คณะครูศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.เมืองเก่า และเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาฯ ร่วมในการศึกษาดูงานในครั้งนี้
    📍โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
       ที่เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด ๓ แห่ง ดังนี้
       ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง                
         อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
       ๒.โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
         อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
       ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอีสาน
         อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06