องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)📌


วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ (๒/๒๕๖๖) โดยมี นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06