องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า


           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดกิจกรรม มาตรการ NO Gift Policy นำโดยนายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทุกคน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้ 1)ผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า   2) ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า งดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  3) ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 4) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24