องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm 2.5)


📢 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ ‼️

ตามที่ จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm 2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลเมืองเก่าและขยายความรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและลดปัจจัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่

เพื่อให้การป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง(pm2.5) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึงขอแจ้งกำหนดมาตรการตามความแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 และขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลเมืองเก่า ช่วยกันรณรงค์ งดเผาป่า เผาขยะ เผาหญ้าในที่โล่ง

พบเหตุไฟไหม้โทร 093-2122125 , 084-9522744
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเก่า
#อำเภอกบินทร์บุรี
#จังหวัดปราจีนบุรี
#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05
2024-06-03
2024-06-02
2024-05-31
2024-05-30