องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหนะ ประจำปี 2565


วันพุธที่่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานป้องกันและสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบร่ิหารส่วนตำบลเมืองเก่า เข้าดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีแมลงเป็นพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 หมู่่ บ้าน หมู่ที่ 20. บ้านถนนทอง

2024-02-23
2024-02-23
2024-02-20
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-06