วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 (จำนวน 21 วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องพ่นหมอกควัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร (รสจืด) พร้อมหลอด สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร (รสจืด) พร้อมหลอด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จำนวน ๔ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๒๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านหนองกุลา หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง